Zelfscheppende maakindustrie – De motor van de economie

MNP pleit voor 80% loonkostensubsidie aan innovatieve starters en opschalers zonder omzet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Bussum, 10 april 2020

Betreft: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Hooggeachte heer,

Het Make Next Platform vraagt uw aandacht voor de financiële problematiek die de coronacrisis ook de jonge, innovatieve starters en opschalende bedrijven heeft gebracht. Potentiële klanten geven prioriteit aan het redden van hun eigen bedrijf, terwijl bestaande geldverschaffers toezeggingen temporiseren en nieuwe verschaffers kopschuw worden.

Het Make Next Platform is een initiatief van ASML, Huisman, Thales NL, Vanderlande en STR. Het Platform zet zich specifiek in voor opschalende, zelfscheppende maakbedrijven die een belangrijke speler in hun internationale nichemarkt kunnen worden (zie bijlage). De initiatiefnemers achten deze opschalende ondernemingen, en innovatieve starters cruciaal om onze bedrijvensector en ons ecosysteem groter, innovatiever en sterker te maken. Zij scheppen banen van hoge kwaliteit en houden onze bedrijven aantrekkelijk voor (internationaal) talent. Ons Platform ondersteunt deze bedrijven om niet. Hun tegenprestatie is dat zij hun best doen om hun beloftevolle toekomst waar te maken.

Daarom zijn wij verheugd met de door u geïntroduceerde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’. Maar wij merken dat deze regeling starters en opschalende bedrijven over het hoofd ziet. Want, één van de voorwaarden voor het toekennen van de tijdelijke subsidie is dat de omzet in de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020 tenminste 20% lager zal liggen dan in de genoemde referentieperioden vanaf 1 januari 2019 (Artikelen 3, 4 en 6.2.a.).

Dit omzetcriterium is het probleempunt voor de bedoelde jonge, innovatieve bedrijven. Immers, zij hebben nog geen of weinig omzet, maar wel veel uitgaven waarvan loonkosten het leeuwendeel vormen. Eigen en geleend geld worden besteed aan de ontwikkeling van een prototype, de aanschaf van technische materialen en apparaten, het patenteren van intellectueel eigendom en de internationale zoektocht naar toekomstige afnemers. Omdat uw tijdelijke crisisregeling niet tussen ondernemingen wil discrimineren, pleiten wij er voor om het omzetcriterium voor deze jonge bedrijven buiten beschouwing te laten en daarvoor in de plaats de loonkosten als meetpunt te nemen. Een subsidie van 80% van de loonkosten stelt deze jonge ondernemingen in staat om hun werknemers in dienst te houden, iets waartoe zij anders niet in staat zijn. Bij ontslagverlening verliezen deze talentvolle bedrijven waardevol menselijk kapitaal, dat eerder met veel moeite kon worden aangetrokken. Aldus wordt het hervatten van de ondernemingsactiviteiten na beëindiging van de coronacrisis, welhaast onmogelijk. Daarmee loopt Nederland het risico om een groep briljante bedrijven en ondernemers, en een bron van werkgelegenheid te verliezen Ons voorstel is niet fraudegevoelig omdat deze jonge bedrijven over een controleerbare loonadministratie beschikken; het middelenbeslag is beperkt.

De recente aankondiging door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van een specifieke overbruggingskredietregeling voor starters en opschalende bedrijven sterkt ons in ons pleidooi voor een loonkostensubsidie van 80% voor de jonge, innovatieve bedrijven zonder omzet. Onder de huidige crisisomstandigheden lenigt een eenvoudige, direct op de loonkosten gerichte subsidie hun liquiditeitsnood effectief, en verhoogt hun schuldenlast niet. De EZK regeling, die eveneens welkom is, moet nog worden uitgewerkt, is selectief en vergt in voorkomende gevallen een langere goedkeuringsprocedure. De uitvoerende Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen zullen een overbruggingskrediet aan bedrijven die zij niet uit een eerdere investeringsronde kennen pas na een grondige en positieve beoordelingsprocedure toekennen. De regeling van EZK heeft een langere termijn karakter omdat het externe vermogensverschaffers tijdelijk vervangt; het krediet moet immers worden terugbetaald.

Ons pleidooi sluit aan bij uw bereidheid om wanneer de in de noodregeling gehanteerde voorwaarden niet tot het beoogde doel leiden, overwogen kan worden de regeling aan te passen (Toelichting regeling, punt 2, pagina 11).

Wij hopen bij u een willig oor te vinden.

Namens het Make Next Platform,
Met vriendelijke groet,

Fred von Dewall
Voorzitter Stuurgroep

CEO’s Initiatiefnemers Make Next Platform
Peter Wennink, CEO & President ASML
Joop Roodenburg, President & DGA Huisman
Gerben Edelijn, CEO Thales Nederland
Remo Brunschwiler, CEO Vanderlande
Fred von Dewall, Voorzitter STR

Kopie: Minister van Economische Zaken en Klimaat
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

MNP in vogelvlucht